Intresseanmälan

Krav på hyressökande: Goda referenser från tidigare hyresvärd samt stadigvarande inkomst.


ALLMÄNT

Denna Integritetspolicy gäller mellan GrenBo Real Estate, org.nr. 559175-4162 (”GrenBo”, ”vi” eller ”oss”), och dig som kund när vi samlar in uppgifter från dig i samband med att du besöker www.grenbo.com (”Webbplatsen”) eller när du kontaktar GrenBo genom epost eller formulär på Webbplatsen.

GrenBo är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter du lämnar till oss på GrenBo. Med ”Personuppgifter” menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Detta kan t.ex. vara ditt namn, din adress eller din IP-adress. Denna Integritetspolicy förklarar vilka Personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål som vi samlar in dessa uppgifter.

SAMTYCKE

Genom att du t.ex. klickar på ”Jag godkänner GrenBos Integritetspolicy” i anslutning till att du skickar in ett formulär via Webbplatsen samtycker du till att vi behandlar dina Personuppgifter på det sätt som framgår av vår Integritetspolicy.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till delar av, eller hela, behandlingen av dina Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy, inklusive samtycket för direktreklam, med verkan från tiden framöver. Du gör detta genom att skriftligen meddela GrenBo att du tar tillbaka ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

När du kontaktar oss via formulär på Webbplatsen kan vi komma att samla och använda följande Personuppgifter:

fullständigt namn

adress

telefonnummer och mobiltelefonnummer

e-post

personnummer (i vissa fall)

När du besöker Webbplatsen inhämtar vi viss information automatiskt. De Personuppgifter som vi kan komma att samla in automatiskt och använda är följande:

information om hur du använder dig av tjänsten/Webbplatsen

tekniska information, t.ex. den URL som du använder för att få åtkomst till Webbplatsen, IP-adress, unikt enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda samt information om vilket operativsystem du använder.

När du söker en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Om du blir nekad en lägenhet hos oss p.g.a. av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi att bevara dina personuppgifter efter avslagsbeslutet.

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

ÄNDAMÅLEN MED VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vår behandling av dina Personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke. De Personuppgifter vi samlar in från dig behandlar vi framförallt för att kunna kommunicera med dig när du använder våra produkter och tjänster (t.ex. våra webbformulär). Vi använder också Personuppgifterna för att kunna marknadsföra GrenBo, våra produkter och tjänster och för att kunna skicka information till dig om GrenBo via e-post eller post. Sådan information kan bl.a. innefatta marknadsföring av GrenBos varor och tjänster, genom nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Vi behandlar också de insamlade Personuppgifterna för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din användarupplevelse av våra tjänster och Webbplatsen samt för att säkerställa Webbplatsens tekniska funktionalitet.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag

Om du inte vill att vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan du alltid kontakta oss och återta ditt tidigare lämnade samtycke till marknadsföring. Vi sparar dina Personuppgifter i den omfattning som är nödvändig under hela den period vi behöver för att hantera dina pågående ärenden eller som du t.ex. prenumererar på våra nyhetsbrev eller följer vår facebooksida.

UNDERLEVERANTÖRER

GrenBo är ansvarig för att behandlingen av dina Personuppgifter följer tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter avseende personuppgiftsbehandling. GrenBo kan använda sig av underleverantörer (”Personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina Personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. GrenBo kan t.ex. använda Personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha samma skyldigheter som GrenBo beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.

SÄKERHET

Du ska alltid känna dig trygg när du uppger Personuppgifter till GrenBo. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter som behandlas.

Rätt till utdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och bekräftelse på vilka Personuppgifter vi behandlar om dig. För att ta del av den informationen skickar du en skriftlig förfrågan till GrenBo med vidimerad kopia av legitimation bifogad. Om det visar sig att några Personuppgifter är inkorrekta eller vilseledande har du rätt att begära korrigering av dessa. Du har även rätt att begära att vi raderarar eller blockerar dina Personuppgifter, t.ex. om du återkallat ditt samtycke till behandlingen. Vi understryker dock att om vi enligt lag är skyldiga att förvara dina Personuppgifter, så kan dina Personuppgifter endast blockeras. Vid begäran har du också rätt att ta med dig dina Personuppgifter från oss.

FÖRÄNDRING I VÅR VERKSAMHET

GrenBo kan komma att överlåta sina avtalade rättigheter och skyldigheter gentemot dig. Om det sker förändringar i ägandet av GrenBos verksamhet, har vi rätt att överföra och överlåta din information, inklusive ditt användarkonto och dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda dig tjänsten. Detta omfattar all överlåtelse och överföring till ett företag i GrenBos koncern, inklusive ägare eller dotterbolag, till GrenBo. Eventuella nya ägare måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter vi åtagit oss enligt denna Integritetspolicy.

ÄNDRING AV DENNA POLICY

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetsspolicy vid behov. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på aktuell webbplats www.grenbo.com.

RÄTT ATT KLAGA

Om du anser att vi agerat felaktigt i fråga om behandlingen av dina Personuppgifter har du rätt att vända dig med ditt klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy hör av dig via kontaktformuläret nedan.